Pojęcia korektorskie

Adiustacja – przygotowanie tekstu do druku w zakresie sprawdzenia poprawności stylistycznej, ortograficznej, gramatycznej, interpunkcyjnej.
 
Adiustacja stylistyczna – sprawdzenie tekstu przed drukiem w zakresie usunięcia błędów językowych: stylistycznych, gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.
 
All rights reserved (ang.) – wszelkie prawa zastrzeżone.
 
Adiustacja techniczna – wprowadzenie za pomocą odpowiednich oznaczeń i określeń, dyspozycji technicznych, podających sposób składania i łamania tekstu przed wydrukiem.
 
Arkusz autorski – arkusz druku zawierający 40 000 znaków drukarskich lub 700 linijek tekstu wierszem albo 3000 cm2 materiału graficznego (ilustracje, wykresy).
 
Arkusz drukarski – określona liczba stron druku mieszcząca się na jednostronnie zadrukowanym arkuszu papieru; zależnie od formatu dzieła (np. książki) wynosi: 32, 16, 8 lub 4 stronice; stanowi jednostkę miary produktu drukarskiego.
 
Arkusz wydawniczy - arkusz druku, równy objętości arkusza autorskiego, obejmujący jednak poza tekstem autora wszelkie uzupełnienia redakcyjne; stanowi jednostkę miary przy obliczaniu objętości danej publikacji.
 
Bibliografia – (1)uporządkowany według określonych kryteriów spis książek, druków, czasopism, artykułów oraz dokumentów z najważniejszymi danymi o każdej pozycji (autor, tytuł, miejsce i rok wydania itp.; (2)nauka o książce, badająca i opisująca dokumenty, zestawiająca ich spisy na użytek nauki i praktyki; metodyka sporządzania spisów bibliograficznych; (3) załączony do dzieła wykaz źródeł, z których autor korzystał lub opracowań związanych z tematem.
 
Błąd autorski – błąd popełniony przez autora w przygotowanym do składu maszynopisie.
 
Błąd drukarski – pomyłka w wydrukowanej publikacji powstała z winy drukarni.
 
Błąd pióra, lapsus calami – błąd pojawiający się przy pisaniu, wynikający z graficznego podobieństwa wyrazów oraz rozbieżności między szybkością myśli a możliwościami pisania.
 
Cytat – dosłowne przytoczenie w tekście fragmentu innego tekstu lub czyichś słów; cytata.
 
Korekta – poprawianie błędów, nanoszenie poprawek na próbnych odbitkach drukarskich za pomocą odpowiednich znaków korektorskich.
 
Korektor odpowiada przede wszystkim:
1. Za zgodność korekty z podstawą, czyli tekstem dostarczonym przez klienta, autora lub przez redaktora.
2. Za poprawność tekstu pod względem gramatycznym, ortograficznym, interpunkcyjnym itd. (zgodnie z normami słownikowymi).
Korektor poprawia tylko błędy oczywiste. Jeśli istnieje wątpliwość, czy niepoprawność nie jest celowa (co zdarza się zwłaszcza w tekstach literackich), sprawę powinien rozstrzygnąć klient, autor lub redaktor.
Korektor ma oczywiście prawo, a nawet obowiązek zaznaczania wszelkich miejsc budzących jego wątpliwości, tak pod względem językowym, jak i merytorycznym, jednakże powinien owe wątpliwości jedynie sygnalizować klientowi, autorowi lub redaktorowi i nie ma prawa wprowadzać tego rodzaju poprawek bez uzgodnienia. Tym bardziej oczywiście korektor nie ma prawa na własną rękę usuwać czegokolwiek z tekstu. W przypadku wykreślenie fragmentu tekstu klienta lub autora bez jego zgody stanowi nie tylko wkroczenie kompetencje redaktora, ale również może być uznane za naruszenie praw autorskich.
 
Korekta autorska – (1) korekta wykonywana przez autora; (2) odbitka korektorska przeznaczona dla autora.
 
Korekta domowa, drukarska – pierwsze sprawdzenie prawidłowości wykonania składu przeprowadzone przez korektora drukarni.
 
Korekta po przełamaniu, korekta kolumnowa – korekta przeprowadzana po złamaniu szpalt i sformatowani kolumn.
 
Korekta redakcyjna – korekta wykonywana przez redakcję merytoryczną, polegająca na sprawdzeniu błędów, a także rodzaju i rozmiaru zmian autorskich, aby ograniczyć je do niezbędnego minimum.
 
Korekta techniczna – etap korekty, wykonywany w aspekcie techniczno-produkcyjnym, kontrolującym jakość wykonania składu.
 
Korekta wydawnicza – korekta wykonywana przez pracowników wydawnictwa: korektorów – sprawdzających zgodność złożonego tekstu z maszynopisem; redaktorów merytorycznych –kontrolujących odbitki składów pod względem ich zgodności z opracowaniem redakcyjnym maszynopisu wydawniczego; redaktorów technicznych – nadzorujących prawidłowość technicznego wykonania składów.
 
Redakcja – (1) redagowanie – proces weryfikacji logicznej, treściowej, językowej dzieła, mający na celu nadanie mu ostatecznej, zakończonej formy i przygotowanie go do druku, obejmujący między innymi adiustację merytoryczną, stylistyczną; (2) zespół osób, zajmujących się redagowaniem; (3) siedziba zespołu redakcyjnego.
 
Znaki korektorskie – zbiór ustalonych i znormalizowanych znaków, którymi na odbitce korektorskiej oznacza się błędy składu oraz zmiany wprowadzone w tekście.