Oferta

 

Książki
Czasopisma reklamowe lub informacyjne, m.in. foldery, broszury, ulotki
Strony internetowe
Przemówienia/wystąpienia

Pisma użytkowe
Prace magisterskich, licencjackie, maturalne

 

Korekta tekstu - poprawianie błędów (literówki, ortografia, interpunkcja). Nanoszenie poprawek na próbnych odbitkach drukarskich za pomocą znormalizowanych znaków korektorskich lub w programach Microsoft Office Word w trybie rejestracji zmian lub Adobe Acrobat Professional. Korekta tekstu nie ingeruje w wartość merytoryczną sprawdzanego tekstu.

 

Korekta techniczna – etap korekty, wykonywany w aspekcie techniczno-produkcyjnym, kontrolującym jakość wykonania składu.

 

Redakcja językowa - sprawdzanie dzieła (tekstu) w zakresie weryfikacji logicznej, treściowej i językowej  (stylistyka, ortografia, interpunkcja, spójność całości), mający na celu nadanie mu ostatecznej, zakończonej formy i przygotowanie go do druku. Redakcja językowa ingeruje w wartość merytoryczną sprawdzanego dzieła  (tekstu).

 

Adiustacja - przygotowanie tekstu do druku w zakresie sprawdzenia poprawności stylistycznej, ortograficznej, gramatycznej, interpunkcyjnej.

 

      Zadzwoń i zapytaj o szczegóły tel. 507 549 020